Input:

Zakon o provedbi Uredbe (SU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

20.8.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.02.1.2 Zakon o provedbi Uredbe (SU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Alan Vajda, mag.iur.

Navedenim tekstom dajemo prikaz Zakona o provedbi Uredbe Europske unije 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 54/2020. te je u primjeni od 14. svibnja 2020. godine.

Zakonom o provedbi Uredbe Europske unije 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim utvrđena su nadležna tijela i njihove zadaće, time da je danom stupanja na snagu istog prestao važiti dosadašnji Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Narodne novine, br. 148/13. i 52/19.).

Nadležna tijela

Nadležna tijela za provedbu predmetnog akta Europske unije i Zakona su tijela državne uprave nadležna za zdravstvo, poljoprivredu, gospodarstvo, zaštitu okoliša, vodno gospodarstvo, šumarstvo, veterinarstvo te inspekcijski nadzor koja usko surađuju s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama d.o.o., Hrvatskim šumarskim institutom i Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu.

Poslovi tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u svrhu provedbe Uredbe (EU) 2019/1021 obavlja sljedeće poslove:

1. izrađuje i dostavlja akcijski plan za smanjenje ispuštanja u sastavnice okoliša Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za kemikalije i drugim državama članicama

2. izdaje rješenja u okviru postupaka procjene odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš prema propisu kojim se uređuje zaštita okoliša

3. izdaje dozvole za gospodarenje otpadom prema propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom,

4. razmjenjuje informacije o sadržaju provedbenih planova i izrađene planove dostavlja Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za kemikalije i drugim državama članicama

5. sudjeluje s Europskom komisijom, Europskom agencijom za kemikalije i drugim državama članicama u uspostavi programa praćenja okoliša

6. razmjenjuje informacije s Europskom komisijom, Europskom agencijom za kemikalije, državama članicama te trećim državama

7. surađuje u davanju tehničke pomoći

8. prikuplja podatke iz nadležnosti


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: