Input:

Upis u očevidnik za djelatnost oporabe otpada

20.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.04.1 Članak

Andrea Skorin

2020.04.1.1 Upis u očevidnik za djelatnost oporabe otpada

Alan Vajda, mag. iur.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 81/20.) prestao je važiti dosadašnji Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 117/17.), s time da je istim propisan postupak upisa u očevidnik za djelatnost oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.

Oporaba otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom

Odredbom članka 115. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, propisano je da pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati postupak oporabe određenog otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, ukoliko je upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.

Postupci oporabe koje može obavljati osoba upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom su:

1. biološka aerobna oporaba (kompostiranje) biootpada,

2. biološka anaerobna oporaba (proizvodnja bioplina) biootpada,

3. energetska oporaba određenog neopasnog otpada,

4. postupci oporabe otpada propisani pravilnikom koji uređuje gospodarenje otpadom.

Međutim, što se tiče postupka energetske oporabe određenog neopasnog otpada, on se obavlja samo sa sljedećim otpadom:

1. biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva, osim slame i drugog prirodnog neopasnog poljoprivrednog ili šumskog materijala koji su izuzeti od primjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom,

2. biljni otpad nastao u industriji proizvodnje hrane u slučaju kada se koristi proizvedena toplinska energija,

3. vlaknasti biljni otpad nastao proizvodnjom celuloze i papira, ako se energetska oporaba obavlja na mjestu njegove proizvodnje i uz korištenje proizvedene toplinske energije,

4. drvni otpad izuzev onog koji može sadržavati halogene organske spojeve ili teške metale kao rezultat obrade sa sredstvima zaštite drveta, premazivanja ili lijepljenja te drvnog otpada koji potječe od gradnje ili rušenja,

5. otpad od pluta.

Potrebna dokumentacija za upis u Očevidnik oporabe otpada

U navedeni Očevidnik upisat će se osoba koja uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanje sljedećih uvjeta:

1. da je registrirana za obavljanje djelatnosti u kojoj se upotrebljava korist ostvarena oporabom otpada,

2. da raspolaže uređajima i opremom za oporabu otpada,

3. da raspolaže građevinom za koju je izdan akt za uporabu, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,

4. da je imenovala osobu odgovornu za


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: