Input:

Obveze prema REACH-u za tvrtku koja uvozi kemikalije

19.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.04.2.1 Obveze prema REACH-u za tvrtku koja uvozi kemikalije

mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn.

Koje obveze prema REACH-u ima tvrtka koje uvozi kemikalije i koristi ih u svojoj proizvodnji?

Sustavom sigurnog upravljanja kemikalijama temeljem Uredbe REACH, tvrtka osigurava maksimalno iskorištavanje svih pozitivnih učinaka kemikalija kako na vlastiti ekonomski učinak tako i na kvalitetu života uz istovremeno učinkovito sprječavanje njihovih mogućih štetnih utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš. U interesu tvrtke je da stalno vodi brigu i potiče razvoj sustava kemijske sigurnosti.

Uredba REACH (EZ) br. 1907/2006 predstavlja jedinstvenu priliku da se kroz zakonodavni sustav poboljša području uporabe kemikalija i osigura da se najštetnije tvari identificiraju i postupno ukinu. Na Europskoj razini se kontinuirano pronalaze rješenja i odgovori izazovima, kako bi pridonijela poboljšanju zaštite okoliša i javnog zdravlja na globalnoj razini.

Stavljanje na tržište je uvoz, unos, kupnja i prodaja kemikalije na malo i na veliko, te obavljanje posredovanja. Stavljanjem na tržište kemikalije također se smatra isporučivanje, odnosno stavljanje na raspolaganje kemikalija trećoj osobi uz naknadu ili besplatno.

Uvoz kemikalija se smatra stavljanjem na tržište i predstavlja svako unošenje kemikalije na carinsko područje Republike Hrvatske. Uvoznik je pravna ili fizička osoba koja radi obavljanja registrirane djelatnosti uvozi kemikalije u Republiku Hrvatsku.

Zakonski okvir Europske unije za navedeno pitanje je Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (Tekst značajan za EGP) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2018/2005 od 17. prosinca 2018. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu bis (2- ethilheksil)-ftalata (DEHP), dibutil-ftalata (DBP), benzil-butil-ftalata (BBP) i dizobutil-ftalata (DIBP) (Tekst značajan za EGP) (SL L 322, 18. 12. 2018, te Uredbe Komisije (EZ) br. 340/2008 od 16. travnja 2008. o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (Tekst značajan za EGP) (SL L 107, 17. 4. 2008.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/895 od 22.


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: