Input:

Novosti kod izrade elaborata gospodarenja otpadom prema odredbama novog Pravilnika o gospodarenju otpadom

20.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.05.1.3 Novosti kod izrade elaborata gospodarenja otpadom prema odredbama novog Pravilnika o gospodarenju otpadom

Alan Vajda, mag. iur.

Obzirom da je stupanjem na snagu novog Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 81/20.) prestao važiti dosadašnji Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 117/17.), donošenjem istog se unificiraju svi postupci od podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom odnosno zahtjeva za upis u različite očevidnike do njihovog izdavanja neovisno od toga koje ih nadležno tijelo izdalo.

Elaborat gospodarenja otpadom

Elaborat gospodarenja otpadom kao sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom predstavlja skup međusobno usklađenih dokumenata i nacrta kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima, opisom metode izvođenja pripadajućih tehnoloških procesa kao funkcionalno tehnološke cjeline materijalnog toka otpada na lokaciji te ispunjavanje tehničko tehnoloških uvjeta, sigurnosno preventivnih mjera, ograničenja i obveza praćenja emisija te mjera upravljačkog nadzora.

Međutim, za razliku od odredbe članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) kojom su propisani uvjete za gospodarenje otpadom, oblik i sadržaj obrasca dozvole za gospodarenje otpadom, pobliži sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole i način utvrđivanja pojave neugode uzrokovane mirisom, sadržaj elaborata gospodarenja otpadom propisan je odredbom članaka 26.-28. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 81/20.)

Nositelj izrade elaborata gospodarenja otpadom je osoba koja prema posebnom propisu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i koja je član samostalne strukovne organizacije - komore, tima da je ona obvezna preko komore raspolagati osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi mogla prouzročiti elaboratom gospodarenja otpadom.

Nadalje, što se tiče odgovornosti nositelja izrade elaborata gospodarenja otpadom, on je odgovoran da elaborat gospodarenja otpadom ispunjava uvjete koji su propisani odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), odnosno Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 81/20.).

Također, kada u izradi elaborata gospodarenja otpadom sudjeluje više osoba, za cjelovitost i usklađenost dijelova elaborata odgovoran je nositelj izrade elaborata gospodarenja otpadom, kojeg odredi podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole.

Sadržaj elaborata gospodarenja otpadom

Obzirom da je elaborat gospodarenja otpadom sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom, isti sadrži slijedeće podatke:

1. podatke o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom

2. popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada koje je ovlašten zaprimati te koje nastaju obradom otpada

3. način ispunjavanja općih i posebnih uvjeta obavljanja postupaka gospodarenja otpadom

4. uvjete obavljanja tehnoloških procesa sa sigurnosno-preventivnim mjerama gospodarenja otpadom i to: metode obavljanja tehnoloških procesa i obveze praćenja emisija

5. nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa

6. sheme tehnoloških


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: